Skip to content

Algemene voorwaarden GroepsGeluk®

 

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, opdracht of overeenkomst ter zake van door AllesKids&Co uit te voeren trainingen of te verrichten diensten, of daaruit voortvloeiende werkzaamheden, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van Opdrachtgever voor ons niet bindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door ons zijn geaccepteerd.

 1. GroepsGeluk®

GroepsGeluk® is onderdeel van AllesKids&Co, vertegenwoordigd door eigenaar, trainer en coach van GroepsGeluk® mevrouw Désirée Farro-Joosen. Mevrouw Farro-Joosen is als psychosociaal therapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en staat geregistreerd onder registratienummer:8671. Als zodanig baseert ze haar beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG.

GroepsGeluk is als merk geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom: www.biop.int/nl/merkenregister.

  3. Totstandkoming overeenkomst

Voor deelnemers is er een bedenktermijn van tenminste
14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de training boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien een bedrijf of school een contract sluit, geldt geen bedenktijd.

Alle offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders, uitdrukkelijk vermeld. Tenzij anders overeengekomen hebben al onze offertes een geldigheidsduur van 30 dagen, daargelaten onze bevoegdheid de offerte te wijzigen, op te schorten, of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk kan geschieden. Wij zijn pas gebonden nadat wij de opdracht definitief schriftelijk hebben aanvaard. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken en/of toezeggingen, welke niet schriftelijk door ons zijn aanvaard, zullen vervallen. De genoemde prijzen in offertes zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

Indien een offerte, overeenkomst dan wel een ander gelijksoortig bindend document door ons wordt verstuurd aan Opdrachtgever en werkzaamheden voor Opdrachtgever na een mondeling akkoord in gang worden gezet, maar Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan ons, aanvaardt Opdrachtgever, de inhoud van dit document, door betaling van de vergoeding aan ons.

 1. Deelname aan trainingen
  De plaatsing in de tweedaagse training GroepsGeluk® voor professionals geschiedt op volgorde van aanmelding en betaling. Er is een minimum van 7 en een maximum van 18 deelnemers. De gehele factuur dient voor aanvang van de training voldaan te zijn.
 2. Betaling

De door AllesKids&Co geleverde diensten en/of materialen worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de door ons gehanteerde tarieven en prijzen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. De betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking op een door ons aan te wijzen bankrekening.

Na het verstrijken van de genoemde termijn van 30 dagen is de Opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf die datum (bijvoorbeeld 1,5%) rente per maand verschuldigd. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. 

 1. Annulering
  Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training ontvangt de deelnemer het cursusgeld minus €30,- administratiekosten retour. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training wordt de helft van het cursusgeld geretourneerd. Bij afmelding 2 weken of minder voor aanvang van de training vindt geen terugbetaling meer plaats. Verplaatsen naar een ander moment kan, indien inplanbaar, in overleg mogelijk zijn.

Mocht een training geen doorgang kunnen vinden vanwege welke reden dan ook, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe datum gepland.

 1. Overmacht

Bij overmacht worden de verplichtingen van AllesKids&Co opgeschort. De verplichtingen herleven indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

 1. Verwerking persoonsgegevens

8.1 Alleskids&Co zal in het kader van deze overeenkomst persoonsgegevens verzamelen, doch uitsluitend voor in samenspraak met en na toestemming van licentiegever vastgestelde doelen en uitsluitend in het kader van het Concept GroepsGeluk.

8.2 Om de GroepsGeluk® materialen, – ontwikkeld en ontworpen door AllesKids&Co – op tijd te bestellen bij de leverancier, komt de aanmelding tevens bij de administratie van AllesKids&Co terecht. Indien gewenst worden na de training(en) alle persoonsgegevens verwijderd.

Verantwoordelijkheid

Hetgeen de deelnemer binnen GroepsGeluk® leert, wordt onder zijn/haar eigen verantwoording in praktijk gebracht. De trainer zet zich optimaal in om de deelnemers zo goed mogelijk op te leiden en te ondersteunen op de wijze zoals in het handboek is beschreven. Bij vragen kunnen deelnemers op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur via mail of telefoon bij AllesKids&Co terecht. AllesKids&Co is niet aansprakelijk voor zaken voortvloeiend uit de werkwijze van de deelnemer.

10. Intellectueel eigendom

GroepsGeluk is als merk geregistreerd bij het bureau voor de intellectuele Eigendom: www.biop.int/nl/merkregister.

Het intellectueel eigendom op de door AllesKids&Co ontwikkelde trainingen, materialen, readers, werkbladen, uitingen en andere bescheiden berust uitsluitend bij AllesKids&Co. Opdrachtgever zal geen onderdelen van de trainingen, materialen en/of gegevens openbaar maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AllesKids&Co.  Ook niet onder een andere naam maar met dezelfde (op onderdelen aangepaste) inhoud. Partijen zullen de trainingen, materialen, en andere bescheiden niet aan derden buiten het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft, ter beschikking stellen, tenzij bij het aangaan van de overeenkomst of nadien anders is overeengekomen. Daarnaast is het trainen en opleiden van nieuwe GroepsGeluk® collega’s voorbehouden aan slechts de trainers van AllesKids&Co.

Informatie delen over GroepsGeluk en GroepsGeluk sessies gegeven door deelnemers van GroepsGeluk op social media of andere websites is uitdrukkelijk alleen toegestaan met goedkeuring van AllesKids&Co en alleen indien er ook de link naar www.groepsgeluk.nl geplaatst is.

 1. Geheimhouding

Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de privacy (bijvoorbeeld van persoonlijke situaties) van deelnemers en trainers, tenzij het wettelijke verplicht is om een melding te doen. Indien er, in het belang van de deelnemers, overleg moet zijn met derden, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd. AllesKids&Co is gerechtigd om de naam van Opdrachtgever op een referentielijst te plaatsen en deze aan derden (via de website) ter informatie ter beschikking te stellen.

 1. Foto’s

Tijdens de trainingsdagen kunnen er foto’s gemaakt worden door en voor GroepsGeluk®. Door akkoord te gaan met de opdracht geven deelnemers en trainers toestemming om het fotomateriaal door AllesKids&Co eventueel te publiceren via de eigen website, dan wel op foldermateriaal.

 1. Bevoegdheden en kwalificaties

+GroepsGeluk leerkracht

Wanneer de tweedaagse training GroepsGeluk® gevolgd is, is de deelnemer bevoegd een eigen groep kinderen systemisch te coachen of in een praktijk met individuele kinderen of kleine groepen met GroepsGeluk® te werken.

+GroepsGelukCoach

Wanneer met GroepsGeluk® ook andere groepen gecoacht gaan worden, zijn de kwalificaties als volgt:

– leerkracht

– kindertherapeut met een hbo-denkniveau

– systemisch opgeleid of bereid dit aan de expertise toe te voegen

De tweedaagse training wordt afgesloten met een Portfolio, waarin vier door AllesKids&Co goed beoordeelde casussen van GroepsGeluk®.

De deelname aan de jaarlijkse intervisiedagen en professionaliseringsdagen van GroepsGeluk® is verplicht.

Als je GroepsGelukCoach wilt blijven, houd je je portfolio up-to-date en vul je dit jaarlijks aan met de volgende onderdelen:

 • Het (kort) uitschrijven van één casus per kwartaal.
 • Aanvullen van de lijst GroepsGeluk sessies die je doet.
 • Deelname aan minimaal twee professionaliseringsdagen per schooljaar.

+Gecertificeerd GroepsGelukCoach

Wanneer na observaties door AllesKids&Co blijkt dat je de GroepsGeluk kwaliteit bezit, word je de mogelijkheid geboden om op de GroepsGeluk® website gepubliceerd te worden.

Als er met GroepsGeluk® een groep en leerkracht gecoacht wordt, wordt altijd duidelijk gemaakt dat leerkrachten ook zelf met GroepsGeluk® kunnen leren werken door de tweedaagse training GroepsGeluk® te volgen.

Voor prijsafspraken van GroepsGeluk sessies die je geeft, neem je contact op via info@groepsgeluk.nl.

 1. Klachten                                                  

  14.1 De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de organiserende instantie van de training, te weten: info.groepsgeluk.nl. De klacht wordt ten alle tijden
  vertrouwelijk behandelt en AllesKids&Co garandeert een discrete behandeling ervan.

  14.2 AllesKids&Co geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.

  14.3 AllesKids&Co zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

  14.4 Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door AllesKids&Co dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld. Als B-lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) valt AllesKids&Co dan, als trainer/coach/therapeutpraktijk onder de klacht- en tuchtregeling van de NFG. De NFG bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. U dient uw bezwaren schriftelijk te richten tot: www.de-nfg.nl.Een advocaat gebonden aan genoemd kantoor doet uitspraak van na partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door ………..snel afgehandeld.

  14.5 De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard. De klachtenregeling is toegankelijk voor cliënten en andere belanghebbenden die staan ingeschreven bij 

 

 1. Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding geldt dat AllesKids&Co al haar kennis en ervaring aanwendt om Opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is AllesKids&Co niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de coaching of therapie en/of andere werkzaamheden met betrekking tot de opdracht. AllesKids&Co is ook niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met, de behandelingen die door AllesKids&Co (uit)gevoerd zijn.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op elke door ons af te sluiten overeenkomst en op al onze offertes is het Nederlands recht van toepassing.

Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering, of het niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

 1. Wijziging van de voorwaarden

AllesKids&Co is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking een maand na aankondiging van de wijzigingen en toezending van de tekst aan de relaties van AllesKids&Co.  

 

 Algemene voorwaarden GroepsGeluk® Coaching & Therapie

 

 1. Algemeen
  GroepsGeluk is onderdeel van AllesKids&Co, vertegenwoordigd door Mevrouw D.Farro-Joosen. Mevrouw Farro-Joosen is eigenaar, trainer en coach van GroepsGeluk en als psychosociaal therapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Staat geregistreerd onder registratienummer:8671. Als zodanig baseert ze haar beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG. Voor meer informatie kun u terecht bij de-nfg.nl

 

 1. Annulering
  Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt door deelnemer, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, zullen de volledige kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Het tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk in overleg en tenminste 24 uur van tevoren.
 1. Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding geldt dat AllesKids&Co al haar kennis en ervaring aanwendt om Opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is AllesKids&Co niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de coaching of therapie en/of andere werkzaamheden met betrekking tot de opdracht. AllesKids&Co is ook niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met, de behandelingen die door AllesKids&Co (uit)gevoerd zijn.

 

 1. Vertrouwelijkheid
  Als behandelend therapeut is mevrouw Farro-Joosen verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie- en coachsessies, tenzij het wettelijke verplicht is om een melding te doen. Indien er, in het belang van de cliënt, overleg moet zijn met derden, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd.

 

 1. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
  Het is wettelijk bepaald dat voor coaching en therapie van kinderen onder de 16 jaar, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

 1. Verslag
  Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden vooraf vermeld.